Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Сања Турлаков против дневног листа "Блиц"

Жалба решена: нема прекршаја кодекса
Сања Турлаков
"Блиц"
Интернет
13.08.2013.

Жалба против дневног листа “Блиц”

Коју подноси Сања Турлаков из Београда, преко пуномоћника адвоката Томе Филе и адвоката Немање Р. Лукић оба из Београда, по пуномоћју које достављају.

Сања Турлаков, преко пуномоћника, у складу са чл. 1,2 и 3. Пословника о раду Комисије за жалбе, подноси благовремену жалбу против дневног листа “Блиц” због објављеног чланка:

- “Како је Северина покушала да уништи Милана” од дана 15. августа 2013. године у коме је изнето низ неистинитих података и у коме је презентована и наведена преписка Сање Турлаков, по професији адвоката, са госпођом Северином Вучковић, њеним клијентом, која је по закону тајна.

- “Адвокат Милана Поповића радио му иза леђа за Северину” од дана 13. августа 2013. године у коме су изнете неистините информације о раду подносиоца пријаве Сање Турлаков и у коме је такође презентирана преписка између Сање Турлаков и њеног клијента Северине Вучковић, која је по закону тајна.

Оба чланка објављена су на порталу www.blic.rs

ДОКАЗ:

1. - “Како је Северина покушала да уништи Милана” чланак објављен у дневном листу “Блиц” од дана 15. августа 2013. године

2. - “Адвокат Милана Поповића радио му иза леђа за Северину” чланак објављен у дневном листу “Блиц” од дана од дана 13. августа 2013. године

У спорном чланку “Адвокат Милана Поповића радио му иза леђа за Северину” од дана од дана 13. августа 2013. године наводи се да је подносилац жалбе радио иза леђа Милану Поповићу и да је, наводно информације које је имала у вези имовине господина Поповића преносила госпођи Вучковић. Наведене информације нису истините и усмерене су ка повреди части и угледа подносиоца жалбе, а нарочито ка њеном професионалном дискредитовању обзиром да се подносиоцу жалбе имплицира понашање које представља грубу повреду професионалне етике. Поред тога, оваквим писањем, повређено је људско достојанство подносиоца жалбе, јер је представљена као непоуздана и превртљива особа, која је спремна чак да прекрши основна правила адвокатске, али и људске етике.

Истовремено, новинар дневног листа “Блиц” и аутор спорног чланка Невен Џодан у тексту цитира делове е-маил преписке између адвоката Сање Турлаков, овде подносиоца жалбе, и њеног клијента Северине Вучковић. Неповредивост приватне, а нарочито професионалне преписке, је предвиђена Уставом, а повреда тајности преписке као и саопштавање садржаја тајности преписке представља кривично делопредвиђено чл. 142 Кривичног законика Републике Србије. Међутим, упркос томе, новинар Невен Џодан цитира делове е-маил преписке чиме грубо повређује основна начела Кодекса професионалне етике новинара, али и одредбе Кривичног законика као и приватност подносиоца жалбе.

Чланак “Како је Северина покушала да уништи Милана” чланак објављен у дневном листу “Блиц” од дана 15. августа 2013. године. Овај чланак представља наставак чланка од 13. августа 2013. године И наставак изношења неистинитих И непотпуних информација које имају за циљ да омаловаже приватну И професионалну репутацију Сање Турлаков. Поред већ изнетих неистинитих информација о поступцима госпође Сање Турлаков, у овом чланку аутор Владимир Ђурић-Ђура иде корак даље у односу на текст од 13. августа, и не само што цитира е-маил преписку између Сање Турлаков и Северине Вучковић већ објављује и фотографију е-маила који је госпођа Турлаков проследила госпођи Вучковоћ. На овај начин су аутор текста и дневни лист “Блиц” још грубље повредили уставно и законско начело о неповредивости тајности писане преписке! Оваквим поступцима ова лица су повредила не само приватност подносиоца жалбе, већ и тајност односа између адвоката и клијента.

Кодекс новинара Србије прописује:

- у поглављу I чл. 1:

1. Обавеза је новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије.

Дневни лист “Блиц” и новинари дневног листа “Блиц” повредили су својим поступцима цитирано начело истинитости извештавања, јер су пренели информације да је госпођа Турлаков одавала тајне о имовини господина Поповића, иако то није тачно, и иако госпођа Турлаков није поседовала било какве податке о имовини господина Поповића, осим оних података који се сматрају јавним и који су објављени на интернет сајту Агенције за привредне регистре Републике Србије и интернет страници РГЗ – Службе за катастар непокретности Републике Србије. Све информације објављене на овим сајтовима су јавне И свако лице може да изврши увид у њих.

- у поглављу VII чл. 1:

1. Новинар поштује приватност, достојанство и интегритет људи о којима пише. Право на приватност је сужено када је реч о јавним личностима, а посебно носиоцима јавних функција.

Објављивањем преписке између подносиоца жалбе и њеног клијента новинари дневног листа “Блиц” повредили су приватност госпође Сање Турлаков. Преношење садржаја преписке између два лица није дозвољена без њихове сагласности, јер се преписка сматра тајном. Новинарима ова чињеница није могла бити непозната, па је више него очигледно да су преписку објавили свесно и са намером, знајући при томе да је то недопуштено. Међутим, својим непрофесионалним злонамерним поступањем, новинари дневног листа “Блиц” су повредили начело приватности лица на која се односи објављена информација.

- у поглављу VIII чл 1:

1. У прикупљању информација, фотографија, докумената, звучних и видео записа новинар ће се користити само часним средствима.

На основу спорних чланака који су објављени у дневном листу “Блиц” може се закључити да су новинари овог дневног листа до преписке између госпође Сање Турлаков и госпође Северине Вучковић дошли на противзаконит и нечатан начин, повредом тајности писама и других преписки, односно да им је друго лице које је повредило тајност преписке, дало на увид спорне е-маилове. Како новинари дневног листа “Блиц” нису могли добити ни од госпође Турлаков ни од госпође Вучковић очигледно да су новинари дневног листа “Блиц” објавили садржину мејлова без сагласности и знања ових лица. На овај начин новинари су повредили начело коришћења часних средстава приликом прикупљнаја информација.

Имајући у виду све напред наведено, предлажемо да Комисија за жалбу Савета за штампу у складу са чл. 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе усвоји ову жалбу и донесе одлуку којом обавезује дневни лист “Блиц” да уклони спорни садржај са интернет странице јавног гласила “Блиц” на адресама

http://www.blic.rs/Zabava/Vesti/398670/Advokat-Milana-Popovica-radio-mu-iza-ledja-za-Severinu

http://www.blic.rs/Zabava/Vesti/399171/Kako-je-Severina-pokusala-da-unisti-Milana-Popovica

Као и да обавеже дневни лист “Блиц” да се јавно извини подносиоцу жалбе Сањи Турлаков из Београда.

Пуномоћник подносиоца жалбе

Адвокат Тома Фила

Адвокат Немања Р. Лукић

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Зоран Ивошевић, Тамара Скрозза, Филип Шварм, Небоја Спаић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Владо Мареш и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 31.10.2013. године, једногласно доноси

 ОДЛУКУ

Текстовима „Адвокат Милана Поповића радио му иза леђа за Северину“ и „Како је Северина покушала да уништи Милана“, објављеним 13. и 15. августа 2013. године, дневни лист „Блиц“ није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Адокатска канцеларија „Фила“ поднела је жалбу у име клијента Сање Турлаков, због, како је наведено, кршења одредби Кодекса новинара Србије које се односе на истинитост извештавања, поштовање приватности и коришћење часних средстава у прикупљању информација. Подносилац жалбе је истакао да су објављене неистините информације да је она као адвокат Милана Поповића одавала податке о његовом имовинском стању Северини Вучковић са којом је он у спору. Тиме је прекршена обавеза новинара да тачно, објективно и благовремено извести јавност, држећи се основих стандарда професије, јер, како тврди адвокатица Турлаков, она није имала никакве информације о имовини Милана Поповића сем оних које су свима доступне на веб сајтовима државних органа. „Блиц“ је такође, по њеној оцени, прекршио одредбе Кодекса новинара које се односе на заштиту приватности објављивањем делова е-маил преписке између ње и њене клијенткиње Северине Вучковић. Овим је, тврди подносилац жалбе, повређено и уставно и законско право о неповредивости тајности писане преписке, као и обавеза новинара да се у прикупљању информација и документа користи само часним средствима, прописана Кодексом новинара Србије.

У одговору на жалбу, адвокат „Блица“ Душан Стојковић навео је да јавност има право да зна да је „Милан Поповић, угледни српски бизнисмен поднео пријаву Адвокатској комори против адвокатице Турлаков због повреде обавезе чувања адвокатске тајне и давања поверљивих информација његовој бившој супрузи Северини Вучковић“. Новинари, су како је неведено, уз пријаву добили и документацију која потврђује те наводе и објавили је, након провере. Из садржине објављених мејлова јасно је, истиче се, да тврдње новинара да је „поднослиац жалбе радио иза леђа Милану Поповићу“  и да је информације у вези са његовом имовином преносила Северини Вучковић нису нетачне, јер она јесте радила иза леђа свом клијенту, пошто он није знао за преписку, а из садржине мејлова је неспорно да се односе на Поповићеву имовину. Да ли је реч о јавно доступним информацијама или не, ирелевантно је у односу на чињеницу да је адвокат, не само давао податке о једном клијенту другом, него и правне савете на штету клијента којег је раније заступала. Адвокат „Блица“ истиче и да лист није прекршио одредбе Кодекса које се односе на заштиту приватности, будући да се објављење информације не односе на приватан живот адвокатице Сање Турлаков, него на њен професионални рад, док је по Закону о јавном информисању новинарима дозвољено да „извештавају своје читаоце о информацијама о којима имају право да знају, без обзира на начин на који је прибављена информација“.

Чланови Комисије за жалбе оценили су да у овом случају постоји интерес јавности да буде информисана о овоме, не само зато што су Милан Поповић и Северина Вучковић познате личности, већ и због тога што грађани имају право да знају да је поднета пријава против адвоката за кога се верује да је одавао информације које је добио од претходног клијента клијенту који је сада у спору са њим. Преписка која је објављена потврђује да је адвокатица Турлаков обавештавала Северину Вучковић о имовини Милана Поповића и саветовала је како да прикупи и остале податке о томе, а сама чињеница да је Поповић због тога поднео пријаву говори о томе да се то дешавало „иза његових леђа“. Према томе, по мишљењу чланова Комисије, не стоји навод из жалбе да је „Блиц“ објавио нетачне инфомације. Комисија је такође оценила и да није било повреде приватности Сање Турлаков, јер је преписка са Саверином Вучковић обављена у оквиру професионалне активности подносиоца жалбе, и ни на који начин се не односи на њен приватни живот, те и том делу жалба није прихваћена. Кад је реч о начину на који је прибављена е-маил преписка између Сање Турлаков и Северине Вучковић, Комисија сматра да би у случају да је редакција до њих дошла „хаковањем“ била реч не само о кршењу Кодекса новинара, већ о озбиљном кривичном делу. На основу свега изнетог међутим, Комисија нема разлога да верује да се то догодило на такав начин. Та преписка је, по свему судећи, редакцији достављена уз пријаву Адвокатској комори, па се не може закључити да је добијена нечасним средствима која подразумевају неовлашћено снимање и прислушкивање. Због свега изнетог, Комисија је једногласно одлучила да дневни лист „Блиц“ објављивањем спорних текстова није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

Београд, 31.10.2013.                                                                    

                                                                                                                                                           

Председавајући

Зоран Ивошевић