Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Владимир Георгиев против јавног гласила "Курир"

Жалба решена: прекршај кодекса
Владимир Георгиев
"Курир"
Штампано издање и интернет
02.08.2013.

Жалба против јавног гласила "Курир"

Овим путем Владимир Георгиев, из Београда, преко пуномоћника по уредном пуномоћју које доставља под 1/ благовремено подноси жалбу против дневног листа "Курир" , чији је оснивач "Курир инфо" Комисији за жалбе Савета за штампу у складу са чл. 1, 2 и 3. Пословника о раду Комисије за жалбе, као што следи:

У периоду од 02.08.2013. до 05.08.2013. дневни лист ,,Курир’’ је објавио низ текстова који садрже неистините информације којима се вређа част и углед подносиоца ове жалбе и којима су прекршене одредбе Кодекса новинара Србије (у даљем тексту: Кодекс). У наведеном периоду објављени су следећи текстови:

• 02.08.2013. У интернет издању дневног листа "Курир" објављен је текст под насловом ,, Јачи од закона: Владо Георгиев шест пута ухваћен пијан за воланом’’ који садржи неистините информације.

• 03.08.2013. у штампаном издању дневног листа ,,Курир’’ објављен је текст под насловом ,, Ова пијандура ће убити некога’’ који садржи неистините информације.

• 03.08.2013. У интрнет издању дневног листа ,,Курир’’ објављен је текст под насловом ,,Психолози: Владо Георгијев је алкохоличар који мора да се лечи’’ који садржи неистините информације.

• 04.08.2013. у штампаном издању дневног листа ,,Курир’’ објављен је текст под насловом ,,Георгиева треба сместити у болницу’’ који садржи неистините информације.

• 05.08.2013. у штампаном издању дневног листа ,,Курир’’ објављен је текст под насловом ,,Спасите бројне животе,не дајте Георгиеву да пије’’ који садржи неистините информације.

ДОКАЗ: 2/ Копије наведених текстова и насловних страна штампаног издања дневног листа ,,Курир’’ од 03.08.2013.,04.08.2013. и 05.08.2013. у штампани приказ текстова из Интернет издања дневног листа ,,Курир’’ од 02.08.2013 и 03.08.2013. са Интернет adresa http://www.kurir-info.rs/jaci-od-zakona-vlado-georgiev-sest-puta-uhvacen-pijan-za-volanom-clanak-921867 и http://www.kurir-info.rs/psiholozi-vlado-georgiev-je-alkoholicar-koji-mora-da-se-leci-clanak-922885

У наведеним текстовима објављење су бројне неистините информације, а нарочито да је подносилац жалбе ,,пијандура”, ,,највећи алкохоличар ”, ,, алкохоличар који мора да се лечи” .

Скрећемо пажњу суду да објављене информације представљају грубу неистину и да приказују тужиоца као највећег алкохоличара у земљи, који се понаша бахато и који је изнад закона на који начин се грубо крши његово достојанство, право на приватност и вређа част и углед, а он представља као човек који болује од једне од најтежих болести зависности. Овакво извештавање представља злоупотребу права на јавно информисање и супротно је Кодексу новинара Србије.

Наведеним текстовима прекршене су одредбе Кодекса новинара Србије.

Спорни текстови су објављени противно правилима прописаним Кодексом у глави I која се односи на истинитост извештавања (чл. 1, 4 и 5), глави IV која се односи на начело новинарске пажње (чл. 1 и 2), као и у глави VI које се односе на поштовање приватности (чл. 1).

Супротно одредбама члана 1, главе I новинари нису известили читаоце тачно, објективно и потпуно, већ управо супротно крајње необјективно и малициозно.

Супротно одредбама члана 4, главе I новинари нису контактирали тужиоца како би чули његово мишљење о спорним темама.

Супротно одредбама члана 5, главе I, новинари су објавили клевете и гласине о подносиоцу жалбе.

У конкретном случају прекршени су и чланови 1 и 2 главе IV Кодекса имајући у виду да новинари нису приступили послу са дужном професионалном пажњом.

Прекршен је и члан 1 главе VI Кодекса зато што новинари нису испоштовали приватност, достојанство и интегритет подносиоца жалбе.

Такође, објављивање спорног садржаја није дозвољено у складу са Законом о јавном информисању (ЗЈI). Скрећемо пажњу да је дневни лист “Курир” објављивањем спорних текстова поступио противно одредбама ЗЈI и прекршио члан 3 који прописује стандард дужне новинарске пажње.

Подносилац жалбе сматра да дневни лист “Курир” намерно вређа његово достојанство и сматра да не постоји никакав други интерес за објављивање предметних, нетачних информација, осим подилажења жељи за сензационализмом стварањем лажне слике о подносиоцу жалбе са јасним и јединим циљем дневних новина, а то је стицање профита. Подносилац жалбе је жртва осветољубивости овог дневног листа, који свесно жели дам у наруши репутацију, а све зарад стицања материјалне користи.

Текстови који се објављују од стране дневног листа “Курир” су прешле све прагове толеранције и подносилац жалбе мора да се обрати за заштиту права овој Комисији.

Објављивањем увредљивих и нетачних информација у предметном тексту, дневни лист “Курир” причињава ненадокнадиву штету подносиоцу жалбе у свим сферама живота, а посебно на породичном, социјалном и пословном плану.

Имајући у виду све напред наведено, предлажемо да Комисија за жалбу Савета за штампу у складу са чл. 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе усвоји ову жалбу и донесе одлуку којом обавезује дневни лист “Курир” да уклони спорни садржај са интернет странице јавног гласила “Курир” на адресама http://www.kurir-info.rs/jaci-od-zakona-vlado-georgiev-sest-puta-uhvacen-pijan-za-volanom-clanak-921867 и http://www.kurir-info.rs/psiholozi-vlado-georgiev-je-alkoholicar-koji-mora-da-se-leci-clanak-922885 и обавезује дневни лист “Курир” да се јавно извини подносиоцу жалбе Владимиру Георгиеву.

У Београду, 07.08.2013. Владимир Георгиев

Когa заступа “Стојковић & Прекајски” ОД Београд

Душан Стојковић, адвокат

Редакција дневног листа Курир подноси

ОДГОВОР НА ЖАЛБУ ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВА из Београда

- С предлогом да се предметна жалба одбаци без разматрања због злоупотребе права

- С предлогом да Савет за штампу јавно осуди злоупотребу права од стране Владимира Георгиева

- С предлогом да се надлежно тужилаштво обавести о постојању основа сумње да је Владимир Георгиев извршио кривично дело из члана 138, став 3 Кривичног законика

О б р а з л о ж е њ е

Редакција дневног листа Курир обавештава Савет за штампу да је жалба Владимира Георгиева вид злоупотребе права на жалбу, да је поднета не како би се санкционисало наводно неетичко писање Курира већ како би се обезбедило да одлука Савета за штампу служи као додатни притисак у парничном предмету који је именовани покренуо против издавача и главног и одговорног уредника Курира, те да је, на крају, у вези са овим предметом жалилац створио основану сумњу да је извршио кривично дело из члана 138, став 3 КЗ. Ово из следећих разлога:

1. Користећи чињеницу да је јавна личност и да је његов Tweeter веома посећен, Владимир Георгиев је дана 2. 8. 2013. године претио убиством из ватреног оружја новинарима Курира, а посебно власнику Курира Александру Родићу и главном и одговорном уреднику Саши Миловановићу, реченицом следеће садржине: „Али да @kurvestiti умру тако што се упуцају", чиме је остварена основана сумња да је поменуто лице извршило кривично дело из члана 138, став 3 КЗ. Сматрамо да Савет за штампу мора заштитити интегритет институције, те да у том смислу мора имати у виду цео контекст у којем је предметна жалба изјављена. Због тога предлажемо да се жалба Владимира Георгиева одбаци, а надлежно тужилаштво обавести о сумњи да је извршено поменуто кривично дело.

2. Надаље, користећи исти медиј, Владимир Георгиев је Александра Родића и Сашу Миловановића, али и целу редакцију Курира поредио с мајмунима, стоком и слично, па је на начин који је не само непримерен већ и скандалозан за јавну личност извршио напад на слободу изражавања, али и на основна људска права свих лица која учествују у обављању новинарске професије. У том смислу, сматрамо да је предметна жалба изјављена не зато што жалилац сматра да је извештавање Курира непрофесионално већ зато што, а како и сам наводи на својој Facebook страници, ВОДИ КАМПАЊУ ЗА ГАШЕЊЕ КУРИРА. Сматрамо стога да је сама жалба вид злоупотребе права и да се не сме ни разматрати.

3. На ово указује и чињеница да је Владимир Георгиев већ по истом основу тужио издавача Курира и главног и одговорног уредника, што је такође објавио на друштвеној мрежи Tweeter . Стога је јасно да именовани има интерес да не само одлуку већ и поступак пред Саветом за штампу користи као вид притиска на суд, а да због чињенице што сматра да је повређен Закон о јавном информисању нема интерес да утврђује повреду Кодекса (појашњења ради, Савет за штампу нема овлашћења да доноси одлуке поводом повреда Закона о јавном информисању, већ само поводом повреда Кодекса, а у пракси би један од ових поступака требало да искључује други - у супротном би улога Савета била обесмишљена, а његове одлуке свеле би се на помоћ жалиоцима у притисцима на независност и непристрасност суда у поступцима пред надлежним судом, што би водило ка драстичном ограничавању слободе изражавања). И по овом основу предлажемо одбачај жалбе као вида злоупотребе права.

У погледу садржине жалбе, све и да се не одбаци као недозвољена, истичемо њену очигледну неоснованост и паушалност, и то из следећих разлога:

1. Жалба је неразумљива. Није, наиме, јасно да ли жалиоцу сметају наводне неистине или истинити наводи који су праћени вредносним судовима и, ако је тако, који су то вредносни судови. Дневни лист Курир јесте пренео мишљење стручног лица да је жалилац алкохоличар који мора да се лечи, да је у више наврата утврђено да је у алкохолисаном стању учествовао у саобраћају и да је такво поступање опасност по учеснике у саобраћају, користећи притом искључиво проверене чињенице и вредносне судове. Да је жалилац у својој жалби навео која је конкретно норма кодекса наводно повређена и којом конкретно објављеном чињеницом, дневни лист Курир би и могао да детаљније образложи због чега су те тврдње евентуално неосноване. Овако, одговор на жалбу биће израђен на основу претпоставке о томе шта је жалиоцу била намера да нападне жалбом.

2. Владо Георгиев јесте конзумент алкохола који треба да се лечи, и то зато што у алкохолисаном стању учествује у саобраћају. Извор из полиције и стручно лице који су изнели ове чињенице створили су јасну и прецизну основу за било који вредносни суд аутора наводно спорних текстова. Новинар који се поузда у стручно мишљење неуропсихијатра и овлашћеног службеног лица, ЗНАЈУЋИ ПРИТОМ ЗА ОПШТЕПОЗНАТУ ЧИЊЕНИЦУ КОЈУ СУ У ВИШЕ НАВРАТА ЈАВНОСТИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ БРОЈНИ ДРУГИ МЕДИЈИ, И ПИСАНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ, А ТО ЈЕ ДА ВЛАДО ГЕОРГИЕВ РЕДОВНО КОНЗУМИРА АЛКОХОЛ (и то конкретно вино), с правом сматра да јавност има право да зна да јавна личност у таквом стању учествује у саобраћају и пролази некажњено. Подсећамо да су сви светски медији одувек објављивали да нпр. Паул Гаскоин има проблем са алкохолом и да треба да се лечи, или да је нпр. холивудску звезду полиција зауставила у вожњи под дејством алкохола, као што су српски медији одувек објављивали да је Владо Георгиев редовни конзумент алкохола (у том смислу: www.smedia.rs <http://www.smedia.rs> од 17. 1. 2012, текст под насловом: Владо Георгиев је вероватно поново био шлогиран од алкохола; www.blic.rs <http://www.blic.rs> од 3. 2. 2012. године - Владо Георгиев појашњава зашто вино није пиће и због чега је концерт посветио вину и сл.; www.zena.blic.rs од 2. 2. 2010. године - Владо Георгијев објашњава да, кад не попије вино, као да није ни вечерао и сл.).

3. Владо Георгиев не поштује јавни поредак Републике Србије (понаша се као да је изнад закона). Јавна личност која вређа институцију полиције, која полицајце назива „телећим лицима" и „крапинским људима у униформи" и те како заслужује осуду јавности. Ако јавне личности младима шаљу поруку да су овлашћена службена лица крапински људи с телећим лицима, онда не треба да нас чуди стање које постоји у српском друштву. Друштвено одговорни медији имају и право и обавезу да овакав проблем презентују српској јавности, која би требало да учествује не само у осуди оваквих поступака већ и у проналажењу узрока који им претходе. Не видимо где је ту „тежња ка сензационализму".

4. Владо Георгиев је јавна личност, која мора да трпи већи степен критике него лица која то нису. Без намере да одговор оптерећујемо сувишним позивањем на праксу Европског суда за људска права (она не би била примерена овако паушалној и по нама неозбиљној жалби), покушаћемо да жалиоцу објаснимо разлику између права на приватност анонимног алкохоличара из Земун Поља и јавне личности. Ако би медиј изнео податак да је првонаведени шљокара која треба да се лечи, то би неспорно могло да нанесе штету његовој части и угледу и доведе до повреде права на приватност. То, међутим, није случај с јавним личностима, које су се услед свог јавног посла одрекле приватности, и неспорно морају да трпе већи степен критике него обични грађани. Што се тиче вредносних судова, а поготово оних који су засновани на провереним и више пута преношеним чињеницама, ту не би требало да буде спора. Упућујемо жалиоца да се са овим упозна на интернет страници www.zastupnik.mpravde.gov.rs <http://www.zastupnik.mpravde.gov.rs> где су објављене пресуде Европског суда за људска права на српском језику.

5. Владо Георгиев покушава да угаси високотиражни дневни лист, а ова жалба је само део кампање Угасимо Курир, коју води Владо Георгиев. Без обзира на то да ли су ови покушаји подобни или неподобни, усмерени су против јавног поретка Републике Србије. Сме ли се допустити поступак пред судом у којем се тражи да се утврди да је нпр. Хитлер херој или у којем се тражи накнада штете због неиспорученог кокаина? Наравно да не јер се самим таквим поступцима вређа јавни поредак Републике Србије. Потпуно исти случај је и са овом жалбом. Она је израз неразумљиве и јавно испољене мржње коју жалилац има према једном дневном листу и свим лицима која су на било који начин с тим листом повезана. Она је последица дискриминације лица по основу личног својства - запослења. Она је једнако опасна и за јавни поредак и за друштво у целини, и за углед естрадне професије и за слободу изражавања. И зато заслужује осуду Савета за штампу.

У вези са свим чињеницама изнетим у претходном тексту, редакција Курира доставља доказе на своје тврдње, које је на друштвеним мрежама Тwеетер и Фацебоок објавио Владимир Георгиев, те изводе из текстова других медија који су износили чињеницу да је Владимир Георгиев љубитељ алкохола (вина).

Стога предлажемо да Комисија за жалбе одбаци жалбу Владимира Георгиева, или пак да је одбије као очигледно неосновану.

У Београду, 12. 8. 2013. године РЕДАКЦИЈА КУРИРА

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Зоран Ивошевић. Тамара Скрозза, Филип Шварм, Небоја Спаић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Божо Прелевић, Тихомир Тришић, Владо Мареш и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 5.9. 2013. године, доноси

ОДЛУКУ

Текстовима  «Јачи од закона: Владо Георгев шест пута ухваћен пијан за воланом», «Ова пијандиура ће некога убити», «Психолози: Владо Георгиев је алкохоличар који мора да се лечи», «Георгиева треба сместити у болницу», «Спасите бројне животе, не дајте Георгиеву да пије», објављеним у штампаном и онлајн издању 2.8, 3.8. и 4.8. дневни лист “Курир”

1.није прекршио одредбе Одељка I (Истинитост извештавања) и Одељка V (Новинарска пажња) Кодекса новинара Србије .

2. прекршио је тачку 6 Одељка IV (Одговорност новинара) и тачку 1 Одељка VII (Поштовање приватности) Кодекса новинара Србије о обавези поштовања културе и етике јавне речи, као и интегритета и достојанства људи о којима новинар пише.

Налаже се дневном листу “Курир” да ову одлуку Комисије објави у најкасније у трећем броју од дана достављања одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Адвокат Владимира Геориева поднео је жалбу због текстова у којима су „изнете грубе неистине, а тужилац представљен као највећи алкохоличар у земљи који се понаша бахато и који је изнад закона, чиме се грубо крши његово достојанство и право на приватност и вређа част и углед, а он представља као човек који болује од једне од најтежих болести зависности“. Подносилац жалбе је сматрао да су прекршене одредбе Кодекса које се односе на истинитост извештавања, новинарску пажњу и поштовање приватности.

Адвокат „Курира“, у одговору на жалбу, навео да је нејасно да ли подосиоцу жалбе сметају наводи или вредносни судови и који. Он је навео да су извори из полиције и „стручна лица која су изнели чињенице створили јасну основу за било који вредносни суд аутора“, као и да је Георгиев јавна личност, која мора бити спремна да трпи већи степен критике него они који то нису. Адвокат је нагласио и да Геориев на друштеним мрежама води кампању за затварање „Курира“, као и да злоупотребљава право на жалбу Савету, јер намерава да тај поступак користи као „вид притиска на суд“.

Чланови Комисије оценили су једногласно да нема разлога за сумњу у изворе „Курира“ и тачност навода да је полиција више пута подносила пријаве против певача због вожње под дејством алкохола. Такодје, Комисија је сматрала да постоји јавни интерес да се пише о томе да познати певач који је учествовао у кампањи „Не брже од живота“ за безбедну вожњу, сам вози када пије. Јавни интерес је још већи јер је реч о нечему што може да утиче на безбедност свих грађана.

Међутим, по оцени већине чланова Комисије, изношење података о животу  јавне личности, без обзира што је она мање заштићена Кодексом, не сме бити такво да се тиме вређа њено достојанство. Коришћење изрази као што су „пијандура“, „највећа шкљокара у Србији“, „никад није трезан“, „чим се напије седа за волан“, „алкохоличар који треба да се лечи“, „апелујемо на угоститеље да му не служе пиће, а на продавце да му избацују флаше из корпе“, није прихватљиво са становишта прописаних правила професије, чиме је прекршен Кодекс новинара. Два члана Комисије била су против овакве одлуке, сматрајући да употребљени термини нису увредљиви и да је њихова употреба у складу са Кодексом новинара Србије, док је један био „уздржан“.

Београд, 5.9.2013.                                                                           

                                                                                                                   Председавајући 

Зоран Ивошевић