12.06.2019.

КОНКУРСНа основу чланова 12 и 22 Статута Савета за штампу, Управни одбор Савета за штампу, на седници одржаној 11. јуна 2019. године, донео је 

О Д Л У К У

 о расписивању јавног конкурса за избор представника јавности у Комисији за жалбе

 

1) Бирају се три (3) представника цивилног друштва – јавности у Комисију за жалбе Савета за штампу;

2) Кандидате за представнике јавности могу предлагати:

-удружења грађана, невладине, струковне и образовне организације чији се циљеви, прописани статутом, остварују у области медија, слободе говора и изражавања мишљења, заштите људских, мањинских, дечјих права и родне равноправности; заштите законитости и владавине права, промовисања транспарентности рада носилаца јавне власти и вршилаца јавних функција, борбе против корупције и монопола,
-организације чланице Савета за штампу..

3) Предложени кандидати морају да испуњавају следеће услове:
-да су држављани Републике Србије,
-да поседују потврђене професионалне и моралне квалитете,
-да су особе са потврђеним интегритетом и ауторитетом у области којом се баве,
-да познају и прихватају Кодекс новинара Србије, Статут Савета за штампу и Пословник о раду Комисије за жалбе Савета за штампу.

 4) Представнике цивилног друштва – јавности у Комисији за жалбе Савета за штампу бирају консензусом чланови Управног одбора Савета за штампу, који су дужни да размотре све пристигле предлоге.

 5) Јавни конкурс за предлагање представника јавности трајаће 30 дана од дана објављивања (од 12.6.до 12.7.2019.)

 6) Образложене предлоге, са биографијама кандидата, слати на е-маил: office@savetzastampu.rs или на адресу: Савет за штампу, Француска 5/7, 11.000 Београд